شهر رویا

رویا ها به حقیقت می پیوندند

به سلامتی خودم

۰ نظر

↭بِ سَلامَـتیِ خـودِمـ↭ ⇜کِ آخَـرِش نَـفَـهمـیـدم ★ایـنـجایـی کِهَـستـم★ ♜" تَـــــقــدیـرِمـه" ♜ ✘ یا " تَـــقــصیـرِم" ...✘

۱ ۰

این پیکارو خیلی دوس دارم

۰ نظر

پیک پیک اول :‌سلامتی خوردم چراشو نپرس اشکت در میاد

ســـلامتی ســیگاری که رو لبم میسوزه ...

ســــلامـــتی خـطای رو دستــم ...

ســــلامتی چروکای پیشونیه مـــ❤ــادرم ..

پــــــــیک پـــــیک آخره ...

پـــیک پیک (مـــــ❤ــــادره) ...

ســـــــلامتـــی پدری که (کوه) درده ...

ســـلامتی کسی که دوستش داشتم و نخواست باور کنه ...

این پیک خوردن داره ....

ســـــلامتی خودم نه به خاطر حرفام!

به خاطر (دردام) که مــــرحم نــــداره ...

۱ ۰
ز مردم دل بکن یاد خدا کن

خدا را وقت تنهایی صدا کن

در آن حالت که اشکت می چکد گرم

غنیمت دان و ما را هم دعا کن ...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان