شهر رویا

رویا ها به حقیقت می پیوندند

گاهی وقتهاکودک باش........

۶ نظر

گاہی ڪودڪ باش
جدی بودن را فراموش ڪن
ڪودڪان آرامش
بیشتری دارند..
بزرگ تر ڪہ میشوی زیباتر
سخن میگویی
ولی احساس وطراوتت
را از دست می دہی!!
ڪودڪ بودن ڪوچڪ
بودن نیست، لذت بردن‌ است!

۱۰ ۲
ز مردم دل بکن یاد خدا کن

خدا را وقت تنهایی صدا کن

در آن حالت که اشکت می چکد گرم

غنیمت دان و ما را هم دعا کن ...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان